بخاری نفت حرارتی برای مطبوعات داغ

- Oct 16, 2017 -

بخاری نفت: این یک ذغال سنگ، سنگین نفت، نفت سبک، گاز قابل احتراق مواد قابل احتراق دیگر برای سوخت، روغن گرما هدایت برای حامل حرارتی است. با استفاده از پمپ چرخشی فاز سیال فاز مایع را مجبور می کند، انرژی گرمایی به تجهیزات گرما منتقل شود، سپس به تجهیزات کنترل دما دوباره گرما می شود.

Related Products