انتقال پنوماتیک پودر شیمیایی

- Oct 16, 2017 -

وقتی ظرف مواد کامل است، مولد خلاء توقف کار، دریچه پایین باز می شود و مواد از ظرف تخلیه شده است. در همان زمان دمیدن دستگاه ضد شروع به تمیز کردن فیلتر. پس از این فرایند ژنراتور دوباره شروع می شود و سیستم را به چرخه کار بعدی می رود.

Related Products