انفجار حفاظت انتقال حرارت بخاری نفتی برای

- Oct 16, 2017 -

«مبدل حرارتی جریان گردابی» در پایین مخزن، تمدید و حرارت متوسط (بخار) می رود از طریق لوله جریان نفت از لوله Chengnede پوسته و پوسته بندر مکش مستقیماً به متوسط مخزن وصل. در مبدل حرارتی بخار ورودی مجموعه شیر کنترل درجه حرارت از طریق حرارت سنجش کاوشگر به صادرات نفت به حرارت بخار ورودی بخار مصرف بنابراین اطمینان ثابت دمای روغن.

Related Products