بخاری نفتی حرارتی الکتریکی غلتکی

- Oct 16, 2017 -

برای بخاری نفتی, حرارت تولید شده و توسط یک عنصر الکتریکی گرم غوطه ور در روغن رسانا منتقل هدایت حرارت روغن به عنوان رسانه را، استفاده از پمپ گردش، حامل نیروی روغن انتقال حرارت در گردش فاز مایع، انتقال حرارت به یک یا بسیاری از کاربردها استفاده از تجهیزات حرارتی پس از بارگیری نشود تجهیزات حرارتی، عبور از طریق پمپ گردش خون، بخاری را بازمی گرداند، گرما را جذب می کند، به تجهیزات حرارت گذر.

Related Products