سیستم فیدر وزن به از دست دادن دو پیچ

- Oct 16, 2017 -

در فرایند لیزر همزمان پودر روکش پردازش کیفیت عمدتا پارامترهای بستگی دارد: پردازش سرعت و پودر واحد زمان نرخ انتقال و توزیع چگالی انرژی لیزر و نقطه قطر و سرعت انتقال پودر; در آن سرعت انتقال پودر و پودر واحد زمان نرخ انتقال با انتقال ویژگی های فیدر پودر تعیین می شود.

Related Products