از دست دادن تک پیچ در وزن تغذیه

- Oct 16, 2017 -

در لیزر روکش پردازش با توجه به مواد حالت عرضه به دو دسته اصلی تقسیم شده است: از پیش تعیین شده روش و پودر همزمان روش تغذیه. روش تغذیه همزمان دارای مزایای استفاده از فرایند ساده، بالا استفاده از مواد، کنترل خوب و آسان به درک اتوماسیون. اولین روش انتخاب تکنولوژی روکش لیزر بیشتر در تولید واقعی در داخل و خارج استفاده شده است که از آن می شود.

Related Products