بخاری نیتروژن افقی برای نصب لوله

- Oct 16, 2017 -

هوا فضای خاصی را اشغال می کند، اما شکل و حجم ثابت ندارد. هنگامی که فشار در هوا در یک ظرف بسته قرار می گیرد، حجم هوا برای افزایش فشار داخلی فشرده می شود. هنگامی که نیروی خارجی بیرون می آید، هوا تحت فشار اصلی داخلی به حجم اولیه خود باز می گردد.

Related Products