هیتر افقی هوا برای نصب لوله

- Oct 16, 2017 -

بخاری هوای فشرده با نوع سیم پیچ خارجی به همراه سیم پیچ داغ و دما با دقت بالا خروجی مجهز است.

این ترکیب سیم پیچ داغ و حسگر تنظیم سریع با توجه به تغییر فشار خط لوله و جریان به انطباق با تغییرات و رسیدن به اثر درجه حرارت خروجی می توانید "0 خطا".


Related Products