انفجار حفاظت هوای گرم نصب لوله

- Oct 16, 2017 -

بخاری هوای فشرده می تواند هوای فشرده به طور مستقیم به جلوگیری از هوای فشرده در تزریق مستقیم گرم هنگام انبساط حرارتی باعث نازل سراسر مهر و موم پایان مشکلات آب. بخاری هوای فشرده مورد استفاده در پوشش دهی الکترواستاتیک، پاشش، مهر و موم محصول، سیگار، قطعات الکترونیک، حمل و نقل پودر، گاز های تنفسی پزشکی، اکریلیک ساخت و دیگر نیازهای استفاده از مناسبت های گاز ترموستاتیک و صنایع، عمدتا در گاز صنعتی، سیستم تنفسی پزشکی و دانش و فن آوری استفاده می شود.

Related Products