بخاری فشرده نیتروژن برای نصب لوله

- Oct 16, 2017 -

اگر جسم متحرک در ظرف زمانی که هوا به حجم اصلی خود ترمیم وجود دارد، جسم توسط فشار هوا در ظرف بیرون رانده ميشوند. این اصل است که به طور گسترده ای در تولید و زندگی استفاده می شود. به عنوان مثال: توپ به هوا فشرده پا بیشتر، سخت تر توپ لاستیک به هوای فشرده، لاستیک می تواند تحمل وزن خاص.

Related Products